TÜRKMENKÖY MAHALLESİ 2620 ve 2621 PARSEL 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA BİNANIN YIKIMI HK.
TÜRKMENKÖY MAHALLESİ 2620 ve 2621 PARSEL 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA BİNANIN YIKIMI HK.

İlçemiz Türkmenköy Mahallesi 215 Sokak No:17 adresinde ve tapunun 2621
parselinde,215 Sokak No:15 adresinde ve tapunun 2620 parselinde kayıtlı olan ve mülkiyeti
Bedri SERTER'e ait olan 16/05/2012 tarih, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun doğrultusunda riskli yapı olarak tespit yapılmış olup, söz
konusu taşınmazın yıkılması hususundaki başvuru incelenerek onaylanmıştır. 6306 Sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a göre yıktırma işlemi ile
ilgili kanunun 8. maddesinin 2(a) bendinde belirtildiği gibi "Altmış günden az olmamak üzere
süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir. Maliklere
yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için
malik tarafından bildirim yapılması gerektiği bildirilir. Malik tarafından kiracı veya sınırlı ayni
hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde bildirim idarece
yapılır." denilmektedir.
Belirtilen bu bilgiler sonucunda 60 gün içerisinde yıkılmayan riskli yapı ile ilgili yıkım
işleminin 30 gün içerisinde bitirilmesi ve yıkım işlemleri için Belediyemiz İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden Fenni Mesul tayin ve yıkım ruhsatı işlemlerinin tamamlanması
gerekmektedir.
6306 Sayılı kanunun uygulama ve yönetmeliğinin 8. maddesi 2(c)bendinde "verilen
süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara Elektrik, Su,
Doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan
istenir."
Aynı yönetmelik maddesinin 3. bendinde ise "(Değişik:RG-27/10/2016-29870)
Maliklere verilen tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk
kuvveti desteği ile idarece yapılır veya yapının süresi içinde yıkılmaması durumunda 6306
Sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 8. maddesinin 6. bendinde
(Değişik:RG-27/10/2016-29870) yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar bakanlıkça
ve müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya idare tarafından yapılan yıktırmanın
masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı
maliklerden genel hükümlere göre tahsil edileceğinin belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz)
gün süreyle ilanen tebliğ olunur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı