AYRANCILAR KENTSEL DÖNÜŞÜM
AYRANCILAR KENTSEL DÖNÜŞÜM

İlçemiz Ayrancılar Mahallesi 97 sokak No:10 adresinde, ekte tapu kayıt listesi olan
tapunun 213 ada 4 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; yığma kargir çatısı kısmen çökmüş, kapı -
pencere profilleri sökülmüş virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz
ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede
tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik
bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden
Belediyemiz ekiplerince mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması
sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün
süreyle ilanen tebliğ olunur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı