Yıkılacak derecede tehlikeli yapı
KENTSEL DÖNÜŞÜM

İlçemiz Ertuğrul Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:36 adresinde ve tapunun 101 ada 6 parselinde kayıtlı olan ve mülkiyeti Ayfer AKGÜMÜŞ varislerine ait olan 16/05/2012 tarih, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun doğrultusunda riskli yapı olarak tespit yapılmış olup, söz konusu taşınmazın yıkılması hususundaki başvuru incelenerek onaylanmıştır. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a göre yıktırma işlemi ile ilgili kanunun 8. maddesinin 2(a) bendinde belirtildiği gibi “Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği bildirilir. Malik tarafından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde bildirim idarece yapılır.” denilmektedir.

Belirtilen bu bilgiler sonucunda 60 gün içerisinde yıkılmayan riskli yapı ile ilgili yıkım işleminin 30 gün içerisinde bitirilmesi ve yıkım işlemleri için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Fenni Mesul tayin ve yıkım ruhsatı işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

6306 Sayılı kanunun uygulama ve yönetmeliğinin 8. maddesi 2(c)bendinde "verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara Elektrik, Su, Doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir."

Aynı yönetmelik maddesinin 3. bendinde ise "(Değişik: RG-27/10/2016-29870) Maliklere verilen tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılır veya yapının süresi içinde yıkılmaması durumunda 6306 Sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 8. maddesinin 6. bendinde (Değişik: RG-27/10/2016-29870) yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar bakanlıkça ve müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya idare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil edileceğini 30 (otuz) gün süreyle ilanen tebliğ olunur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı